Toimintamalli

Yritysvastuumme perustuu strategiaamme, arvoihimme sekä liiketoimintamalliimme. Yritysvastuun osa-alueista erityisesti yhteiskuntavastuullisuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ovat toiminnan kehittämisen keskiössä, ja näissä onnistumista mitataan tuloskortilla.

Yritysvastuun näkökulmasta tarkasteltuna keskeiset ICT-alaan ja Elisan toimintaan vaikuttavat megatrendit ovat:

Tur­val­lis­ten yh­teyk­sien maa­il­ma

Ta­lous­val­lan siir­ty­mi­nen

Tu­le­vai­suu­des­sa kaik­kial­la läs­nä ole­va di­gi­taa­li­suus ja ky­ber­tur­val­li­suus ovat yk­si­löl­le, pal­ve­luil­le ja tuot­teil­le vält­tä­mä­tön omi­nai­suus. Län­si­mais­ten yri­tys­ten mää­rän kas­vu ke­hit­ty­vis­sä ja nouse­vis­sa ta­louk­sis­sa sekä pai­kal­lis­ten di­gi­taa­lis­ten in­no­vaa­tioi­den mer­ki­tyk­sen li­sään­ty­mi­nen.
Eli­san kan­nal­ta olen­nai­set tee­mat: Tie­to­tur­va, toi­min­ta­var­muus ja pal­ve­lui­den luo­tet­ta­vuus. Eli­san kan­nal­ta olen­nai­set tee­mat: Pal­ve­lui­den saa­ta­vuus ja toi­mi­tus­ket­jun vas­tuul­li­suus.

Ikääntyvä väestö

Kestävä kehitys

Ikään­ty­vien (yli 65 vuot­ta) osuus väes­tös­tä kas­vaa, ja hei­dän elin­ta­son­sa on kor­keam­pi kuin ai­em­min. Mo­bii­lit ter­veys­pal­ve­lut, etä­mit­tauk­set ja ana­ly­tiik­ka mah­dol­lis­ta­vat ikään­ty­vien ih­mis­ten elä­mi­sen ko­to­na. Luon­non­va­ro­jen ra­jal­li­suus ja il­mas­ton­muu­tos oh­jaa­vat yh­teis­kun­nat älyk­kääm­pään tie­don ja di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen. Pal­ve­lu­ja teh­dään te­hok­kaam­min, vir­tu­aa­li­ses­ti ja etä­työs­ken­nel­len.
Eli­san kan­nal­ta olen­nai­set tee­mat: Pal­ve­lui­den help­po­käyt­töi­syys, saa­ta­vuus ja es­teet­tö­myys. Eli­san kan­nal­ta olen­nai­set tee­mat: Ver­kon ener­gian­ku­lu­tus, lait­tei­den kier­rä­tys, uusiu­tu­van ener­gian käyt­tö ja ym­pä­ris­tö­lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set.

 

 

Olennaisuudet

Elisalle olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistamisessa olemme huomioineet toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme kannalta merkittävimmät taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset sekä toimialaan vaikuttavat muut merkittävät trendit sekä soveltaneet GRI -raportointiohjeistusta.

Yritysvastuun näkökohtien priorisoimiseksi teimme vuonna 2015 laajan sidosryhmäkyselyn kaikille tärkeimmille sidosryhmillemme.

Olennaisten aiheiden uudelleenarviointi tehtiin 2016 hyödyntäen vuoden aikana sidosryhmille tehtyjä kyselyitä ja vuoden 2017 yhteiskuntavastuu-strategiatyötä sekä vuoden aikana saatuja sidosryhmäpalautteita. Olennaisten näkökohtien vaikuttavuutta liiketoiminnoille on arvioitu Elisan yritysvastuun johtoryhmässä. Tulokset on kuvattu alla:

Näistä olennaisimmat näkökohdat ja keskeiset painopistealueet yritysvastuuraportoinnissamme ovat:

  • tietoturva ja yksityisyyden suoja
  • taloudellinen vastuu
  • palveluiden saatavuus, turvallisuus ja esteettömyys
  • vastuullinen työnantaja
  • energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
  • yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
  • vastuullinen asiakasviestintä 

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Lisätietoa yhtiön riskienhallinnasta.

Elisa on tunnistanut yritysvastuuseen liittyviä riskejä, joita ovat: Tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät riskit, erityisesti henkilötietojen vuotaminen tai henkilötietoihin kohdistuvat tietojen kalastelu tai murrot; ilmastoriskit, jotka erityisesti vaikuttavat palvelujen toimintavarmuuteen äärimmäisten sääolojen lisääntyessä; mahdollisiin henkilöstöjärjestelyihin ja erityisesti ulkoistamistoimenpiteisiin liittyvät riskit; mahdolliset ihmisoikeuksiin liittyvät rikkomukset, erityisesti toimitusketjussa; asiakasviestintään liittyvät riskit; mahdolliset toimittajahallintaan kohdistuvat, sisäisen valvonnan pettämiseen ja korruptioon liittyvät riskit.