Toimintamalli

Yritysvastuumme perustuu strategiaamme, arvoihimme sekä liiketoimintamalliimme. Yritysvastuun osa-alueista erityisesti yhteiskuntavastuullisuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ovat toiminnan kehittämisen keskiössä, ja näissä onnistumista mitataan tuloskortilla.

Olennaisuudet

Elisalle olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistamisessa olemme huomioineet toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme kannalta merkittävimmät taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset sekä toimialaan vaikuttavat muut merkittävät trendit sekä soveltaneet GRI -raportointiohjeistusta.

Yritysvastuun näkökohtien priorisoimiseksi teimme vuonna 2015 laajan sidosryhmäkyselyn kaikille tärkeimmille sidosryhmillemme.

Olennaisten aiheiden uudelleenarviointi tehtiin 2016 hyödyntäen vuoden aikana sidosryhmille tehtyjä kyselyitä ja vuoden 2017 yhteiskuntavastuu-strategiatyötä sekä vuoden aikana saatuja sidosryhmäpalautteita. Olennaiset aiheet arvioitiin uudelleen vuoden 2017 strategiatyön yhteydessä ja niitä arvioidaan neljännesvuosittain tehtävän yritysvastuukyselyn yhteydessä, johon vastaa 1 000 suomalaista. Olennaisten näkökohtien vaikuttavuutta liiketoiminnoille on arvioitu Elisan yritysvastuun johtoryhmässä. Tulokset on kuvattu alla:

Näistä olennaisimmat näkökohdat ja keskeiset painopistealueet yritysvastuuraportoinnissamme ovat:

 • • tietoturva ja yksityisyyden suoja
 • • taloudellinen vastuu
 • • palveluiden saatavuus, turvallisuus ja esteettömyys
 • • vastuullinen työnantaja
 • • energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
 • • yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
 • • vastuullinen asiakasviestintä.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on olennainen osa Elisan sisäistä valvontajärjestelmää. Sen avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan, niihin vaikutetaan ja niitä seurataan. Lisätietoa yhtiön riskienhallinnasta.

Olemme tunnistaneet yritysvastuun näkökohdista seuraavat keskeiset riskit:

 • • tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät riskit, erityisesti henkilötietojen vuotaminen tai henkilötietoihin kohdistuvatietojen kalastelu tai murrot
 • • ilmastoriskit, jotka erityisesti vaikuttavat palvelujen toimintavarmuuteen äärimmäisten sääolojen lisääntyessä
 • • henkilöstöjärjestelyihin ja erityisesti ulkoistamistoimenpiteisiin liittyvät riskit, kuten syrjintään, työoloihin ja tasavertaiseen palkkaukseen liittyvät riskit
 • • tuotteiden ja palveluiden tuvallisuuteen liittyvät riskit
 • • työterveys- ja turvallisuusriskit, erityisesti henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen  liittyvät, sekä välillisesti työturvallisuusriskit  alihankintana tehdyissä  huolto- ja asennustöissä
 • • mahdolliset ihmisoikeuksiin liittyvät rikkomukset, kuten yksityisyyden suojaan, sananvapauteen liittyvät sekä  toimitusketjussa liittyen työntekijöiden oikeuksiin, syrjintään ja lapsi- ja pakkotyöhön
 • • korruptioon tai lahjontaan liittyvät riskit, erityisesti liittyen toimitusketjuun sekä asiakassuhteisiin
 • • asiakasviestintään liittyvät riskit, mukaan lukien virheellinen tai riittämätön viestintä.