Vastuullinen työnantaja

Työllistämme yli 4 800 ammattilaista Suomessa ja kansainvälisesti. Elisan menestyminen perustuu osaavan ja muutoskykyisen henkilöstömme työpanokseen ja hyvinvointiin. Equileapin sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta mittaavassa tutkimuksessa sijoitumme jälleen globaalissa vertailussa 200 parhaan yrityksen joukkoon ja yhdeksi kärkiyrityksistä Suomessa. Lisäksi henkilöstömme on valinnut Elisan Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon jo kolmena vuonna peräkkäin.

Digitalisoituminen muuttaa liiketoimintaamme, työn sisältöä, tapaa tehdä töitä, johtamista, työvälineitä ja -ympäristöä. Tämä vaatii työelämässä jatkuvaa kehittymistä, vastuunottoa omasta hyvinvoinnista, luottamusta ja avointa vuorovaikutusta. Muutos vaatii myös selkeää tavoitteen asettamista esimiehiltä.

Uudet työntekemisen tavat sallivat joustavan työn ja vapaa-ajan vuorottelun. Selkeät tavoitteet, modernit työkalut ja joustavat mahdollisuudet työntekoon lisäävät työn mielekkyyttä ja tuottavuutta. Ne säästävät myös aikaa ja ympäristöä.  

Elisan johtamisperiaatteet perustuvat valmentamiseen, selkeään tavoiteasetantaan ja jaettuihin arvoihin. Päivittäisjohtaminen ja kahdesti vuodessa pidettävä kehityskeskustelu esimiehen ja työntekijän välillä ovat tärkeä osa elisalaista johtamista.

Elisan Ideal Work -konseptiin kuuluvat fiksut työskentelytavat niin fyysisessä, virtuaalisessa kuin sosiaalisessakin työympäristössä. Jokainen elisalainen saa valita itselleen ja työlleen sopivan tavan ja paikan tehdä töitä. Elisa tarjoaa siihen toimivat tilat ja työvälineet.

Jatkuva oppiminen on meille kehityksemme edellytys. Kehitämme työnteon tapoja ja prosesseja useissa kehitysryhmissä, joita vetää prosessin omistajat. Koko henkilöstöllä on osaaminen ja mahdollisuudet osallistua Elisan toiminnan ja prosessien kehittämiseen.

Haluamme kehittyä ja parantaa osaamistamme tekemällä tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen kanssa.

Edistämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja tuemme naisten siirtymistä miesvaltaisiin työpaikkoihin ja päinvastoin. Emme hyväksy minkäänlaista työpaikkakiusaamista ja -syrjintää. Elisan työntekijöillä ja muilla yhteistyökumppaneillamme on velvollisuus ilmoittaa meille rikkomuksista näitä periaatteita vastaan.

Monimuotoisuus- ja tasa-arvotyötä koordinoi tasa-arvo -ryhmä, joka on vastuussa yrityksen tasa-arvo- ja monimuotoisuussuunnitelman kehittämisestä ja raportoinnista.

Mittaamme työtyytyväisyyskyselyn ohella syrjimättömyyden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista vuosittaisella yhdenvertaisuus ja tasa-arvokyselyllä.

Työhyvinvointi ja -turvallisuus

Henkilöstöllämme ja alihankkijoillamme on oikeus tehdä työtä terveellisessä ja tur­vallisessa työympäristössä sekä velvollisuus osaltaan kantaa vastuunsa työyhteisöstämme. Päivittäisjohtaminen on avaintekijä työhyvinvoinnin sekä työterveyden ja -turvallisuuden edistämisessä.  Modernit työtavat asettavat henkilöstön hyvinvoinnin seuraamiselle erityisvaatimuksia. Työuupuminen, stressin estäminen ja toisaalta työmotivaation ja sosiaalisen kanssakäymisen varmistaminen ovat tärkeitä seurannan osa-alueita.

Henkilöstöosasto vastaa työhyvinvointi- ja työturvallisuustoiminnan kehittämisestä. Toimitilapalvelut ja IT-osasto vastaavat puolestaan työolosuhteista. Työympäristötoimikunta koordinoi työsuojeluorganisaation toimintaa.

Teemme yhteistyötä toimialan muiden toimijoiden ja kumppaneiden kanssa parantaaksemme omaa sekä toimialan yhteistä työturvallisuutta. Erityisesti toimenpiteet koskettavat tietoliikenneyhteyksien huoltotehtäviä, kuten esim. mastojen huoltotehtävissä olevien asentajien työoloja.

Varhainen välittäminen on olennainen osa Elisan päivittäisjohtamista. Se on osa työkykyjohtamisen toimintamallia, tukien Elisan henkilöstöstrategian ja liiketoiminnan tavoitteita. Systemaattinen, oikein ajoitettu ja kohdennettu yhteistoiminta terveysjohtamisen eri osa-alueilla varmistaa työkyvyn kaiken ikää ja samalla kasvattaa henkilöstön työmarkkina-arvoa.

Työterveyshuoltomme palvelusisältö Suomessa ylittää huomattavasti suomalaisen lakisääteisen tason. Tarjoamme myös oman hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi liikunta- ja harrastustoimintaa.

Toimimme vastuullisesti myös muutostilanteissa, jotka vaikuttavat henkilöstöön. Pidämme tärkeänä, että henkilöstö pääsee vaikuttamaan muutoksen sisältöön aktiivisella osallistumisella. Toimintamalli ylittää selkeästi yhteistoimintalain vaatimukset.

Lue lisää: