Toimiva ja turvallinen verkko ja palvelut

Tehtävämme suomalaisessa ja virolaisessa yhteiskunnassa on varmistaa luotettavat matkaviestin- ja tietoliikenneyhteydet. Olemme tärkeässä roolissa suomalaisen yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaamisessa.

Noudatamme Suomessa viestintäviraston asettamaa yleispalveluvelvoitetta. Sillä tarkoitetaan kuluttajan ja yrityksen oikeutta saada kohtuuhintainen ja moitteettomasti toimiva puhelinliittymä ja kahden megan laajakaistaliittymä kotiinsa tai yrityksen sijaintipaikkaan.

Mittaamme systemaattisesti verkkomme kattavuutta ja saatavuutta väestöpeitto-mittarilla. Seuraamme myös ECE Ltd:n riippumatonta tutkimusta operaattoreiden verkkojen kattavuudesta Suomessa.

Investointimme tietoliikenneverkkoihin Suomessa ja Virossa mahdollistavat digitaalisten palvelujen toimintavarmuuden ja nopeuden parantumisen. 

Mastojen, tukiasemien ja lähetysasemien rakentaminen edellyttää kunnallista lupaa ja toimivaa, lainmukaista yhteistyötä niin yksityisten taloyhtiöiden kuin maanomistajien kanssa. Hyödynnämme tukiasemien sijoittelussa yhteiskäyttöä alan toimijoiden välillä. Yli puolet käyttämistämme tukiasemista sijaitsee yhteiskäyttöpaikoissa.

Seuraamme ja analysoimme tietoliikenneverkkojen toimintaa jatkuvasti ja varautuen häiriötilanteisiin ennakoivasti. 

Elisan häiriökarttapalvelu

Mobiiliverkon käyttö on turvallista

Tukiasemien ja matkapuhelinten radiotaajuisen säteilyn vaikutuksista on tehty ja tehdään aktiivisesti kansainvälistä tutkimusta. Näiden tutkimusten pohjalta riippumattomat asiantuntijapaneelit ovat tähän mennessä päätyneet johtopäätökseen, että nykyiset enimmäisarvot alittavalla altistumisella1), ei ole todennettuja haitallisia terveysvaikutuksia. 5G ei poikkea oleellisesti nykyisistä teknologioista ja 5G verkko tullaan rakentamaan Säteilyturvakeskuksen määräysten mukaisesti. Lisäksi 5G-tukiasemien määrä tulee myös vielä pitkään olemaan merkittävästi pienempi kuin  nykyisten tukiasemien määrä.

Suomessa matkaviestintäverkojen turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus (STUK), Virossa ympäristöministeriön alainen hallinto elin (The Environmental Board). Seuraamme jatkuvasti alan tutkimusta ja viranomaisten antamia ohjeistuksia ja teemme tiivistä yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa vähentääksemme radiotaajuisen säteilyn mahdollisia haittavaikutuksia mm. suunnittelemalla huolellisesti mobiilitukiasemien sijoittamista. Olemme asiantuntijajäsenenä Suomessa toimivassa sähkömagneettisten kenttien neuvottelukunnassa.

Luotettavaa tietoa löytyy mm. seuraavista osoitteista:

Lisää suomenkielistä tietoa matkaviestinnän terveysvaikutuksista löydät myös osoitteesta www.mobiilijaterveys.fi

1) Radiotaajuista säteilyä säteilevän laitteen aiheuttaman altistumisen mittana käytettävä SAR-arvo (specific absorption rate) eli ominaisabsorptionopeus kuvaa radioaallosta pään tai vartalon alueen kudoksiin paikallisesti imeytyvää tehoa. Sen yksikkö on W/kg. Matkapuhelimille suurin sallittu SAR-arvo 2 W/kg on vahvistettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 294/2002. Raja-arvo on reilusti alle sellaisen altistumistason, jolla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia. Matkapuhelimia on testattu STUKissa vuodesta 2003 ja muita päätelaitteita on testattu vuodesta 2013. Mitattujen puhelinten ja päätelaitteiden SAR-arvot ovat vaihdelleet välillä 0,2 ja 1,4 W/kg. Yhdenkään STUKin testaaman laitteen SAR-arvo ei ole ylittänyt raja-arvoa. Matkapuhelinten päähän kohdistuvan altistuksen osalta testit tehdään kansainvälisen IEC62209-1-standardin vaatimusten mukaan.