Palkka- ja palkkioselvitys

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Elisa Oyj:n yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella. 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäisrajat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee edellä mainitut asiat, tarvittaessa riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella, hallituksen päätettäväksi. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet.

Elisan yhtiökokous on valtuuttanut 12.4.2018 hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä valtuuttanut 3.4.2019 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja hankintavaltuutus 30.6.2020 saakka. Hallitus voi käyttää valtuutuksia myös palkitsemiseen.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio sekä kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Ensimmäistä ja kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hankitaan 40 %:lla kuukausipalkkion määrästä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Elisan osakkeita, joiden mahdollisesta varainsiirtoverosta yhtiö vastaa. Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajan vuosipalkkio 120 000 euroa
- varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 80 000 
- jäsenen vuosipalkkio 65 000 euroa 
- kokouspalkkio 700 euroa/kokous/henkilö.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. 

Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota osallistumisesta Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksiin. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
 
Toimitusjohtaja

Vuosipalkka

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Kiinteä rahapalkka on 647 071 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut ovat 12 929 euroa vuodessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen kuuluu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuosittain.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannuste koostuu osakepalkkiojärjestelmistä. Kulloinkin voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän keskeiset tavoitteet on kuvattu kappaleessa Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät. Palkkioiden enimmäisrajat on kuvattu Taulukossa 1.  

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtajan toimisuhde päättyy hänen täyttäessään 60 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläketurva on hoidettu maksuperusteisesti.  Eläkejärjestelyyn sisältyy vapaakirjaoikeus. Lakisääteisen eläkeiän nousu kompensoidaan hallituksen päätöksellä.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada Elisalta 24 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Muu Elisan johtoryhmä

Vuosipalkka

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Johtoryhmän jäsenien kiinteä rahapalkka on yhteensä 2 206 906  euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut ovat yhteensä 61 093 euroa vuodessa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Elisan johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustimena maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Elisan ja sen yksiköiden tuloskorteissa olevien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumiin. Tavoitekausi on puoli vuotta ja tulospalkkio maksetaan puolivuosittain.

Elisan johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli osakepalkkiojärjestelmän  piiriin (ks. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät). Palkkioiden enimmäisrajat ovat Taulukossa 1. 

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Ennen vuotta 2013 Elisan johtoryhmässä aloittaneiden jäsenten johtajasopimus päättyy johtajan täytettyä 62 vuotta, varatoimitusjohtajan johtajasopimus päättyy kuitenkin hänen täytettyä 63 vuotta 9 kk. Heille on tehty eläkevakuutusyhtiön kanssa maksuperusteinen ryhmälisäeläkejärjestely, johon sisältyy vapaakirjaoikeus. Oikeus eläkkeen nostamiseen alkaa johtajasopimuksen päättyessä. 

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja johtoryhmän jäsenen puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, johtoryhmän jäsenellä on oikeus saada Elisalta yhdeksän kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaa summaa. 

Taulukko 1. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden enimmäisrajat

  Lyhyen aikavälin
kannustinjärjestelmä

Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät

   
  Tulospalkkiojärjestelmä
2019 %*
Osake-palkkiojärjestelmä 2015,
osakkeita, kpl (maksimi)
Ansaintajakso 2017-2019
Osake-palkkiojärjestelmä 2018-2022,
osakkeita, kpl (maksimi)
Ansaintajakso 2018-2020

Osake-palkkiojärjestelmä 2018-2022,
osakkeita, kpl (maksimi)
Ansaintajakso 2019-2021

Toimitusjohtaja 90 % 45 000 39 650 39 000
Muu johtoryhmä 68,5 %** 148 350 140 250 134 100

* Enimmäisrajat on esitetty prosentteina kiinteästä tavoitekauden kausiansioista.
** Muu johtoryhmä, keskimäärin.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2019–2025

Elisa Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä, jonka tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden saamiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat vain valikoidut Elisan avainhenkilöt. Sitouttamisjaksojen pituudet ovat 12–36 kuukautta. Palkkion maksaminen edellyttää, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on palkkion maksuhetkellä voimassa. Järjestelmän perusteella vuosina 2019–2025 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 500 000 Elisa Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ohjelmasta on allokoitu 22 500 osaketta ja sitouttamisjakso päättyy kesäkuussa 2021. Järjestelyn piiriin kuuluu alle kymmenen avainhenkilöä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018–2022

Elisa Oyj:n hallitus päätti 14.12.2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2020 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen muihin tavoitteisiin. Tältä ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 550 000 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ansaintajaksolta 2019–2021 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 536 000 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019–2021 maksetaan vuonna 2022 myös osittain osakkeina ja osittain rahana. Mahdollinen palkkio perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen liikevaihtoon ja muihin keskeisiin tavoitteisiin. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 200 henkilöä.

Hallitus päätti 13.12.2019, että ansaintajakson 2020–2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin  407 600 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2020–2022 maksetaan vuonna 2023 osittain osakkeina ja osittain rahana. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 200 henkilöä.  Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020–2022 perustuu osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen liikevaihtoon ja muihin keskeisiin tavoitteisiin.  

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2014

Elisan hallitus päätti 11.12.2014 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 200 henkilöä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015–2017, 2016–2018 ja 2017–2019. Elisan hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän palkkiot ansaintajaksolta 2015–2017 sekä mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2016–2018 ja ja 2017-2019 perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen liikevaihtoon ja muihin keskeisiin tavoitteisiin.

Ansaintajaksolta 2015–2017 maksetut palkkiot vastasivat yhteensä 481 229 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkio ansaintajaksoilta 2015–2017 maksettiin helmikuussa 2018 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2016–2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 480 000 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2016–2018 maksetaan vuonna 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2017–2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 495 664 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2017–2019 maksetaan vuonna 2020 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhteen päättymisilmoitus tulee ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2011

Elisan hallitus päätti 19.12.2011 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä, joka käsitti vuodet 2012–2018. Palkkio perustui toimisuhteen voimassaoloon.

16.12.2016 Elisan hallitus uusista ansaintajaksoista sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Järjestelmän puitteissa myönnettävien palkkioiden sitouttamisaika käsitti vuoden ja kahden vuoden ajanjaksot. Ajanjaksojen palkkiot vastasivat yhteensä 10 000 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Ensimmäisen sitouttamisajan osakepalkkio maksettiin joulukuussa 2017 ja toisen joulukuussa 2018. Kumpikin toteutettiin osittain osakkeina ja osittain rahana.

C. PALKITSEMISRAPORTTI 2018

(Julkaistu 31.1.2019)

Hallitus

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2018 päättämät kiinteät vuosipalkkiot, kokouskohtaiset palkkiot vuodelta 2018, vuosipalkkiolla hallituksen jäsenille hankittujen osakkeiden lukumäärät sekä hallituksen osakeomistus 31.12.2018.

Taulukko 2. Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2018

 

  Asema hallituksessa Kiinteät  palkkiot, euroa* Hallitus-kokousten palkkiot, euroa*** Valiokunta-kokousten palkkiot, euroa*** Palkkiot yhteensä, euroa

Kiinteillä palkkioilla hankitut Elisan osakkeet, kpl*

Hallituksen osakeomistukset 31.12.2018, kpl**
Raimo Lind Puheenjohtaja 108 000 7 300 1 900 117 200 1 210 17 597
Anssi Vanjoki Varapuheenjohtaja 72 000 6 300 2 800 81 100 810 1 325
Clarisse Berggårdh Jäsen 60 000 7 300 3 300 70 600 672 2 082
Petteri Koponen Jäsen 60 000 7 300 1 400

28 700

672 3 905
Leena Niemistö Jäsen 60 000 7 300 1 900 69 200 672 9 744
Seija Turunen Jäsen,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
72 000 6 600 3 300 81 900 806 2 472
Antti Vasara Jäsen
 
60 000 7 300 3 300 70 600 672 1 349
Mika Vehviläinen Jäsen 12.4.2018 saakka   1 000 500     ****

Yhteensä

 

492 000

50 400

18 400

559 300

5 514

38 474

  * Yhtiökokouksessa 6.4.2017 valituille hallituksen jäsenille on lisäksi hankittu loka-joulukuun 2017 sekä tammi-maaliskuun 2018 kiinteillä palkkioilla Elisan osakkeita 24.4.2018 perustuen yhtiökokouksen päätökseen 6.4.2017 (Raimo Lind 605, Clarisse Berggårdh 336, Petteri Koponen 336, Leena Niemistö 336, Seija Turunen 403, Antti Vasara 336 ja Mika Vehviläinen 403 osaketta). 
**  Perustuen kokousmääriin. Kokouspalkkio on ollut tammi-maaliskuussa 500 euroa/kokous ja huhti-joulukuussa 700 euroa/ kokous
*** Osakeomistukset (ml määräysvaltayhteisöt) 31.12.2018. Tiedot hallituksen jäsenten Elisan osakeomistusten muutoksista löytyvät yhtiön Johtohenkilöiden liiketoimet -pörssitiedotteista sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksen taulukosta.
**** Tietoa ei julkaista, sillä Mika Vehviläinen ei ole hallituksen jäsen 31.12.2018.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Taulukko 3: Vuonna 2018 toimitusjohtajalle ja yhtiön muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet

  Rahapalkat,
euroa
Verotettavat
luontoisedut,
euroa
Tulospalkkiot,
euroa
Osake-
palkkion
kokonaisarvo,
euroa
Yhteensä,
euroa
Osakepalkkiosta
osakkeina
suoritettu
osuus, kpl
Toimitusjohtaja 543 360 12 929 281 734 1 853 343* 2 691 366    24 524
Muut johtoryhmän jäsenet 2 044 905 65 429 727 514 5 204 441** 8 084 288 69 498
Yhteensä 2 588 265 78 358 1 009 248    7 057 783 10 775 655 92 022

* Luovutuspäivämäärien 5.2.2018 ja 17.12.2018 osakekurssien mukaan
** Luovutuspäivänmäärän 5.2.2018 osakekurssin mukaan

Vastuuta toimitusjohtajan eläkkeeseen ikävuosille 60 ja 61 kartutettiin 203 961 euron varauksella taseeseen. Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelyyn, ikävuodesta 62 lukien, maksettiin 168 800 euroa. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta lisäeläkkeiden vuosimaksu oli 149 930 euroa.