Palkka- ja palkkioselvitys

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Elisa Oyj:n yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella. 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäisrajat. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta valmistelee edellä mainitut asiat, tarvittaessa riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella, hallituksen päätettäväksi. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet.

Elisan yhtiökokous on valtuuttanut 31.3.2016 hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä valtuuttanut 6.4.2017 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakeantivaltuutus ja hankintavaltuutus ovat voimassa 30.6.2018 saakka. Hallitus voi käyttää valtuutuksia myös palkitsemiseen.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio sekä kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Ensimmäistä ja kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hankitaan 40 %:lla kuukausipalkkion määrästä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Elisan osakkeita, joiden mahdollisesta varainsiirtoverosta yhtiö vastaa. Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajan palkkio 9 000 euroa/kk
- varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio 6 000 euroa/kk
- jäsenen palkkio 5 000 euroa/kk
- kokouspalkkio 500 euroa/kokous/henkilö.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja sitä ennen palkkiolla hankittuja osakkeita koskee neljän vuoden luovutusrajoitus, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy.

Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota osallistumisesta Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksiin. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
 
Toimitusjohtaja

Vuosipalkka

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Kiinteä rahapalkka on 515 700,00 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut ovat 13 974,82 euroa vuodessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen kuuluu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuosittain.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannuste koostuu osakepalkkiojärjestelmistä. Kulloinkin voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän keskeiset tavoitteet on kuvattu kappaleessa Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät. Palkkioiden enimmäisrajat on kuvattu Taulukossa 1.  

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtajan toimisuhde päättyy hänen täyttäessään 60 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläketurva on hoidettu maksuperusteisesti.  Eläkejärjestelyyn sisältyy vapaakirjaoikeus. Lakisääteisen eläkeiän nousu kompensoidaan hallituksen päätöksellä.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada Elisalta 24 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Muu Elisan johtoryhmä

Vuosipalkka

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Johtoryhmän jäsenien kiinteä rahapalkka on yhteensä 1 935 900 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut ovat yhteensä 59 005,17 euroa vuodessa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Elisan johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustimena maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Elisan ja sen yksiköiden tuloskorteissa olevien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumiin. Tavoitekausi on puoli vuotta ja tulospalkkio maksetaan puolivuosittain.

Elisan johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli osakepalkkiojärjestelmän  piiriin (ks. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät). Palkkioiden enimmäisrajat ovat Taulukossa 1. 

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Ennen vuotta 2013 Elisan johtoryhmässä aloittaneiden jäsenten johtajasopimus päättyy johtajan täytettyä 62 vuotta, varatoimitusjohtajan johtajasopimus päättyy kuitenkin hänen täytettyä 63 vuotta 9 kk. Heille on tehty eläkevakuutusyhtiön kanssa maksuperusteinen ryhmälisäeläkejärjestely, johon sisältyy vapaakirjaoikeus. Oikeus eläkkeen nostamiseen alkaa johtajasopimuksen päättyessä. 

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja johtoryhmän jäsenen puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, johtoryhmän jäsenellä on oikeus saada Elisalta yhdeksän kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaa summaa. 

Taulukko 1. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden enimmäisrajat

 

  Lyhyen
aikavälin kannustin-järjestelmä
Pitkän aikavälin kannustin-järjestelmät          
 

Tulos-
palkkio-
järjestelmä
2018, %*

 

 

 

Sitouttava osake-
palkkio-järjestelmä 2011, osakkeita, kpl

Ansaintajakso 13.12.2016 - 13.12.2017***

Sitouttava osake-palkkio-järjestelmä 2011, osakkeita, kpl  (maksimi)

Ansaintajakso 13.12.2016 - 13.12.2018

Osake-palkkio-järjestelmä 2014,
osakkeita, kpl (maksimi)

Ansaintajakso 2015-2017

Osake-palkkio-järjestelmä 2014, osakkeita kpl (maksimi)

Ansaintajakso 2016-2018

Osake-palkkio-järjestelmä 2014,
osakkeita, kpl (maksimi)

Ansaintajakso 2017-2019

Osake-palkkio-järjestelmä 2017, osakkeita, kpl (maksimi)

Ansaintajakso 2018-2020

Toimitus-johtaja 90% 5 000 5 000 55 000 42 000 45 000 39 650
Muu johtoryhmä

67%**

- - 160 000 125 000 150 100 134 350

* Enimmäisrajat on esitetty prosentteina kiinteästä tavoitekauden kausiansioista.
** Muu johtoryhmä, keskimäärin.

*** Toteutettu 15.12.2017.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmä 2017

Elisa Oyj:n hallitus päätti 14.12.2017 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018 –2020 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen muihin tavoitteisiin.

Ansaintajaksolta 2018–2020 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 550 000 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2020 maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2014

Elisan hallitus päätti 11.12.2014 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 200 henkilöä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015–2017, 2016–2018 ja 2017–2019. Elisan hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän palkkiot ansaintajaksolta 2015–2017 sekä mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2016–2018 perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen liikevaihtoon ja muihin keskeisiin tavoitteisiin.

Ansaintajaksolta 2015–2017 maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä 481 229 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Palkkio ansaintajaksoilta 2015–2017 maksettiin helmikuussa 2018 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2016–2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 480 000 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2016–2018 maksetaan vuonna 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2017–2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 495 664 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2017–2019 maksetaan vuonna 2020 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhteen päättymisilmoitus tulee ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2011

Elisan hallitus päätti 19.12.2011 Elisa-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2012−2014, 2013−2015 ja 2014−2016. Yhtiön hallitus päätti järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksojen palkkiot perustuivat Elisan henkilöasiakas- ja yritysasiakassegmenttien uusien liiketoimintojen liikevaihdon kasvuun ja Elisan osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Palkkioiden maksimi vastasi yhteensä enintään noin 3,3 miljoonan Elisan osakkeen arvoa, ja toteuma vastasi kaikkien ansaintajaksojen osalta yhteensä 0,84 miljoonan osakkeen arvoa. Toteutuneelta ansaintajaksolta 2012–2014 palkkiot maksettiin osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana helmikuussa 2015, ansaintajakson 2013–2015 osalta tammikuussa 2016 ja viimeisen ansaintajakson osalta helmikuussa 2017. Rahana maksettava osuus kattoi palkkiosta aiheutuvat verot. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuului noin 160 henkilöä.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2011

Elisan hallitus päätti 19.12.2011 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä, joka käsittää vuodet 2012–2018. Mahdollinen palkkio perustuu toimisuhteen voimassaoloon. Tämän järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 0,5 miljoonan Elisan osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

Elisan hallitus päätti 11.12.2014 ottaa käyttöön kyseisen sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän vuoden ja kahden vuoden ajanjaksoilla. Ensimmäinen sitouttamisajan osakepalkkio maksettiin marraskuussa 2015 ja toisen jakson osakepalkkio marraskuussa 2016.

Elisan hallitus päätti 16.12.2016 uusista ansaintajaksoista sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Järjestelmän puitteissa myönnettävien palkkioiden sitouttamisaika käsittää vuoden ja kahden vuoden ajanjaksoja. Ensimmäinen sitouttamisajan osakepalkkio maksettiin joulukuussa 2017.

C. PALKITSEMISRAPORTTI 2017

Hallitus

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot, hankittujen osakkeiden lukumäärä sekä hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 2. Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2017

 

  Asema hallituksessa Kiinteät kk-palkkiot, yhteensä, euroa* Hallitus-kokousten palkkiot, euroa*** Valiokunta-kokousten palkkiot, euroa*** Palkkiot yhteensä, euroa

Kiinteillä kk-palkkioilla hankitut Elisan osakkeet, kpl*

Hallituksen osakeomistukset 31.12.2017, kpl**
Raimo Lind Puheenjohtaja 108 000 5 500 3 000 116 500 940 15 782
Mika Vehviläinen Varapuheenjohtaja 72 000 4 500 2 000 78 500 874 4 578
Clarisse Berggårdh Jäsen 60 000 5 500 2 500 68 000 552 1 288
Petteri Koponen Jäsen 60 000 5 500 3 000

68 500

522 2 897
Leena Niemistö Jäsen 60 000 5 000 3 000 68 000 522 8 736
Seija Turunen Jäsen,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
72 000 5 500 2 500 80 000 626 3 263
Jaakko Uotila Jäsen
6.4.2017 saakka
15 000 1 000 500 16 500 181 ****
Antti Vasara Jäsen
6.4.2017 lähtien
45 000 4 500 2 000 51 500 341 341

Yhteensä

 

492 000

37 000

18 500

547 500

4 280

37 744

  * Tammi-maaliskuun kuukausipalkkioilla on hankittu Elisan osakkeita 31.3.2017 ja huhti-syyskuun kuukausipalkkioilla 23.10.2017. Loka-joulukuun osalta palkkioiden maksu ja osakkeiden hankinta tulee tapahtumaan 23.4.2018. Ennen osakkeiden hankintaa palkkioista vähennetään 60 prosentin laskennallinen ennakonpidätys.  
**  Perustuen kokousmääriin.
*** Osakeomistukset 31.12.2017 sisältävät myös hallituksen jäsenten lähipiirin omistamat osakkeet. Tiedot hallituksen jäsenten Elisan osakeomistusten muutoksista löytyvät yhtiön Johtohenkilöiden liiketoimet -pörssitiedotteista.
**** Tietoa ei julkaista, sillä Jaakko Uotila ei ollut hallituksen jäsen 31.12.2017.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Taulukko 3: Vuonna 2017 toimitusjohtajalle ja yhtiön muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet

  Rahapalkat,
euroa
Verotettavat
luontoisedut,
euroa
Tulospalkkiot,
euroa
Osake-
palkkion
kokonaisarvo,
euroa
Yhteensä,
euroa
Osakepalkkiosta
osakkeina
suoritettu
osuus, kpl
Toimitusjohtaja 542 100 13 975 332 937  956 769* 1 845 781      14 186
Muut johtoryhmän jäsenet 1 846 255 59 005 777 594 2 552 470** 5 235 324 38 378
Yhteensä 2 388 355 72 980 1 110 531     3 509 238 7 081 105 52 564

* Luovutuspäivämäärien 1.2.2017 ja 15.12.2017 osakekurssien mukaan
** Luovutuspäivänmäärän 1.2.2017 osakekurssin mukaan

Vastuuta toimitusjohtajan eläkkeeseen ikävuosille 60 ja 61 kartutettiin 141 035 euron varauksella taseeseen. Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelyyn, ikävuodesta 62 lukien, maksettiin 173 130 euroa. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta lisäeläkkeiden vuosimaksu oli 142 960 euroa.