Palkka- ja palkkioselvitys

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Elisa Oyj:n yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella.

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäisrajat. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee edellä mainitut asiat, tarvittaessa riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella, hallituksen päätettäväksi. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet.

Elisan yhtiökokous on valtuuttanut 12.4.2018 hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä valtuuttanut 3.4.2019 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakeantivaltuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja hankintavaltuutus 30.6.2020 saakka. Hallitus voi käyttää valtuutuksia myös palkitsemiseen.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio sekä kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hankitaan 40 %:lla vuosipalkkion määrästä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Elisan osakkeita, joiden mahdollisesta hankinnasta aiheutuvista kuluista yhtiö vastaa. Vuoden 2019 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

  • - puheenjohtajan vuosipalkkio 120 000 euroa
  • - varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokuntien puheenjohtajien vuosipalkkio 80 000
  • - jäsenen vuosipalkkio 65 000 euroa
  • - kokouspalkkio 700 euroa/kokous/henkilö.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä.

Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota osallistumisesta Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksiin.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
 
Toimitusjohtaja

Vuosipalkka

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Kiinteä rahapalkka on 632 418 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut ovat 18 281 euroa vuodessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen kuuluu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuosittain.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannuste koostuu osakepalkkiojärjestelmistä. Kulloinkin voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän keskeiset tavoitteet on kuvattu kappaleessa Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät. Palkkioiden enimmäisrajat on kuvattu Taulukossa 1. 

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtajan toimisuhde päättyy hänen täyttäessään 60 vuotta. Toimitusjohtajan lisäeläketurva on hoidettu maksuperusteisesti.  Eläkejärjestelyyn sisältyy vapaakirjaoikeus. Lakisääteisen eläkeiän nousu kompensoidaan hallituksen päätöksellä.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada Elisalta 24 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Muu Elisan johtoryhmä

Vuosipalkka

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Johtoryhmän jäsenien kiinteä rahapalkka on yhteensä 2 023 524  euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut ovat yhteensä 54 527 euroa vuodessa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Elisan johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustimena maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Elisan ja sen yksiköiden tuloskorteissa olevien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumiin. Tavoitekausi on puoli vuotta ja tulospalkkio maksetaan puolivuosittain.

Elisan johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli osakepalkkiojärjestelmän  piiriin (ks. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät). Palkkioiden enimmäisrajat ovat Taulukossa 1.

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Ennen vuotta 2013 Elisan johtoryhmässä aloittaneiden jäsenten johtajasopimus päättyy johtajan täytettyä 62 vuotta, varatoimitusjohtajan johtajasopimus päättyy kuitenkin hänen täytettyään 63 vuotta 9 kk. Heille on tehty eläkevakuutusyhtiön kanssa maksuperusteinen ryhmälisäeläkejärjestely, johon sisältyy vapaakirjaoikeus. Oikeus eläkkeen nostamiseen alkaa johtajasopimuksen päättyessä.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja johtoryhmän jäsenen puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, johtoryhmän jäsenellä on oikeus saada Elisalta 15 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaa erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Taulukko 1. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden enimmäisrajat

  Lyhyen aikavälin
kannustinjärjestelmä

Pitkän aikavälin kannustejärjestelmät

     
  Tulospalkkiojärjestelmä
2019 %*
Osake-palkkiojärjestelmä 2014,
osakkeita, kpl (maksimi)
Ansaintajakso 2017-2019
Osake-palkkiojärjestelmä 2018-2022,
osakkeita, kpl (maksimi)
Ansaintajakso 2018-2020

Osake-palkkiojärjestelmä 2018-2022,
osakkeita, kpl (maksimi)
Ansaintajakso 2019-2021

Osake-palkkiojärjestelmä 2018-2022
osakkeita, kpl
maksimi)
Ansaintajakso 2020-2022

Toimitusjohtaja 90 % 45 000 39 650 39 000 32 000
Muu johtoryhmä 66 %** 148 350 140 250 134 100 114 000

* Enimmäisrajat on esitetty prosentteina kiinteästä tavoitekauden kausiansioista.
** Muu johtoryhmä, keskimäärin.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2019–2025

Elisa Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä, jonka tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden saamiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluvat vain valikoidut Elisan avainhenkilöt. Sitouttamisjaksojen pituudet ovat 12–36 kuukautta. Palkkion maksaminen edellyttää, että avainhenkilön työ- tai toimisuhde on palkkion maksuhetkellä voimassa. Järjestelmän perusteella vuosina 2019–2025 maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 500 000 Elisa Oyj:n osaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Ohjelmasta on allokoitu 22 500 osaketta ja sitouttamisjakso päättyy kesäkuussa 2021. Järjestelyn piiriin kuuluu alle kymmenen avainhenkilöä.

Osakepalkkiojärjestelmä 2018–2022

Elisa Oyj:n hallitus päätti 14.12.2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018–2020 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen muihin tavoitteisiin. Tältä ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 550 000 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2021.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019–2021 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen muihin tavoitteisiin. Tältä ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 536 000 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2022.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2020–2022 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen muihin tavoitteisiin. Tältä ansaintajaksolta maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 407 600 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdolliset palkkiot maksetaan vuonna 2023.

Osakepalkkiojärjestelmä 2014

Elisan hallitus päätti 11.12.2014 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 200 henkilöä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015–2017, 2016–2018 ja 2017–2019. Elisan hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän palkkiot ansaintajaksolta 2015–2017, palkkiot ansaintajaksolta 2016–2018 ja mahdolliset palkkiot 2017-2019 perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen liikevaihtoon ja muihin keskeisiin tavoitteisiin.

Ansaintajaksolta 2015–2017 maksetut palkkiot vastasivat yhteensä 481 229 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksetun osuuden). Palkkio ansaintajaksoilta 2015–2017 maksettiin vuonna 2018 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2016–2018 maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä 367 588 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksetun osuuden). Palkkio ansaintajaksoilta 2016–2018 maksettiin vuonna 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2017–2019 maksettavat palkkiot vastasivat yhteensä 392 176 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksetun osuuden). Palkkio ansaintajaksoilta 2017–2019 maksettiin vuonna 2020 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhteen päättymisilmoitus tulee ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

C. PALKITSEMISRAPORTTI 2019

(Julkaistu 29.1.2020)

Hallitus

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 12.4.2018 päättämät kiinteät vuosipalkkiot, kokouskohtaiset palkkiot vuodelta 2018, vuosipalkkiolla hallituksen jäsenille hankittujen osakkeiden lukumäärät sekä hallituksen osakeomistus 31.12.2018.

Taulukko 2. Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2018

 

  Asema hallituksessa Kiinteät  palkkiot, euroa* Hallitus-kokousten palkkiot, euroa*** Valiokunta-kokousten palkkiot, euroa*** Palkkiot yhteensä, euroa

Kiinteillä palkkioilla hankitut Elisan osakkeet, kpl*

Hallituksen osakeomistukset 31.12.2019, kpl**
Anssi Vanjoki Puheenjohtaja 120 000 9 100 700 129 800 1 275 2 600
Clarisse Berggårdh Jäsen 65 000 9 100 3 500 77 600 696 2 778
Kim Ignatius Jäsen 3.4.2019 alkaen 65 000 7 000 2 800 74 800 691 691
Petteri Koponen Varapuheenjohtaja 80 000 8 400 2 800

91 200

857 4 762
Raimo Lind Puheenjohtaja 3.4.2019 saakka - 2 100 700 2 800 - ****
Leena Niemistö Jäsen 65 000 9 100 3 500 77 600 696 10 440
Seija Turunen Tarkastus-valiokunnan puheenjohtaja
 
80 000 9 100 3 500 92 600 857 3 329
Antti Vasara Jäsen  65 000 9 100 3 500 77 600 696 2 045

Yhteensä

 

540000

63 400

23 300

623 300

5 750

26 605

  * Yhtiökokouksessa 3.4.2019 valituille hallituksen jäsenille on 24.4.2019 hankittu kiinteillä palkkioilla Elisan osakkeita perustuen yhtiökokouksen päätökseen 3.4.2019.
**  Perustuen kokousmääriin. Kokouspalkkio on ollut 700 euroa/ kokous.
*** Osakeomistukset (ml määräysvaltayhteisöt) 31.12.2019. Päivittyvät tiedot hallituksen jäsenten Elisan osakeomistusten muutoksista löytyvät yhtiön internet-sivuilta, Johtohenkilöiden liiketoimet -pörssitiedotteista sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmäselvityksen taulukosta.
**** Tietoa ei julkaista, sillä Raimo Lind ei ollut hallituksen jäsen 31.12.2019.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Taulukko 3: Vuonna 2019 toimitusjohtajalle ja yhtiön muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet

  Rahapalkat,
euroa
Verotettavat
luontoisedut,
euroa
Tulospalkkiot,
euroa
Osake-
palkkion
kokonaisarvo,
euroa
Yhteensä,
euroa
Osakepalkkiosta
osakkeina
suoritettu
osuus, kpl
Toimitusjohtaja 632 418 12 281 264 431 760 224* 1 708 354    18 175
Muut johtoryhmän jäsenet 2 023 524 54 527 696 975 4 747 885** 7 522 911 58 113
Yhteensä 2 655 942 72 808 961 406     5 508 109 9 231 265 76 288

* Luovutuspäivämäärän 5.2.2019 osakekurssin mukaan

Vastuuta toimitusjohtajan eläkkeeseen ikävuosille 60 ja 61 kartutettiin 157 723 euron varauksella taseeseen. Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelyyn, ikävuodesta 62 lukien, maksettiin 159 493 euroa. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta lisäeläkkeiden vuosimaksu oli 145 698 euroa.