Sidosryhmädialogi

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, omistajat, yhteiskunnalliset toimijat1) ja kumppanit. Sidosryhmät katselmoidaan vuosittain olennaisuusanalyysipäivityksen yhteydessä Elisan yritysvastuun johtoryhmässä. Aktiivinen sidosryhmädialogi on tärkeä osa päivittäistä liiketoiminnan ja yritysvastuun kehittämistä. Käymme dialogia säännöllisten tapaamisten sekä erilaisten kyselyiden ja selvitysten avulla.

Sitoutunut ja hyvinvoiva henkilöstö on kestävän liiketoimintamme kulmakivi. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttä tuloskortilla ja käymme henkilöstön kanssa jatkuvaa vuoropuhelua.

Asiakkaiden kanssa käytävä dialogi ja asiakasymmärryksen jatkuva parantaminen ovat toiminnan keskiössä. Asiakaskeskeisyys on yksi Elisan arvoista, ja asiakastyytyväisyys on yksi tärkeimmistä tuloskorttimittareista.

Listattuna yhtiönä Elisan talous- ja sijoittajaviestinnän tavoitteena on tukea Elisan arvopaperin oikeaa arvonmuodostusta välittämällä pääomamarkkinoille riittävää, täsmällistä ja ajantasaista tietoa yhtiön liiketoiminnan kehityksestä, strategiasta ja taloudellisesta asemasta. Elisan IR-toiminto hoitaa keskitetysti yhteydenpidon sijoittajien ja analyytikoiden kanssa.

Yhteiskunnallisen vaikuttamistyön kehittämisestä vastaa yhteiskuntavastuujohtaja. Toimimme järjestöissä asiantuntijaedustajana ja osallistumme aktiivisesti keskusteluun. Lisäksi vaikutamme yhteiskunnan kehittämiseen lausuntojen ja muun toiminnan kautta. Elisalla on merkittäviä jäsenyyksiä muun muassa seuraavissa järjestöissä:

  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
  • Keskuskauppakamari/kauppakamarit
  • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
  • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry
  • Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry
  • Suomen Laatuyhdistys ry
  • Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry
  • ICT-tuottajaosuuskunta
  • Pakkausalan ympäristörekisteri PYR

Markkinoinnissamme noudatamme lakeja ja toimialan sääntöjä sekä hyviä tapoja. Alan markkinointia valvoo ja ohjeistaa kilpailu- ja kuluttajavirasto. Asiakkaallamme on oikeus kieltää suoramarkkinointi. Markkinoinnistamme vastaa viestintäyksikkö. Puhelinmyyntiä koskevat erityisesti kuluttajansuojalaki, henkilötietolaki, eräät erityislait, viranomaisohjeet ja säännökset. Puhelinmyyntipalvelustamme vastaa tytäryhtiömme Enia, jonka laadunvalvonta varmistaa, että sovittuja sääntöjä noudatetaan.

Sidosryhmämme voivat tehdä ilmoituksen Elisan yleisten toimintaperiaatteiden (Code of conduct) vastaisesta toiminnasta. Tapaukset tutkitaan käytössä olevien prosessien mukaisesti. Toimintaperiaatteiden vastaiseen toimintaan puututaan soveltuvin keinoin. Aiheesta voi kysyä neuvoa tai tehdä ilmoituksen, myös nimettömästi, Elisan sisäiselle tarkastukselle, Elisan lakiosastolle tai osoitteeseen codeofconduct@elisa.fi. Elisan työntekijät voivat lisäksi tehdä ilmoituksen omalle esimiehelle tai Elisan HR-neuvonnalle.

1) Yhteiskunnallisiin toimijoihin luetaan mukaan viranomaiset, virkamiehet, poliitikot, kansalais- ja muut järjestöt sekä tutkimusorganisaatiot. Ulkoisia sidosryhmiä tarkastellaan sekä asiakkuus- että vaikuttajanäkökulmasta.