Toimintamalli

Yritysvastuumme perustuu Elisan strategiaan sekä perusarvoihin, joita ovat asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, tuloksellisuus, uusiutuminen ja yhteistyö. Yritysvastuun osa-alueista erityisesti ilmastovastuu, asiakastyytyväisyys ja henkilöstötyytyväisyys ovat toiminnan kehittämisen keskiössä, ja niitä mitataan myös tuloskortilla.

Yritysvastuun näkökulmasta tarkasteltuna keskeiset ICT-alaan ja Elisan toimintaan vaikuttavat megatrendit ovat:

Tur­val­lis­ten yh­teyk­sien maa­il­ma

Ta­lous­val­lan siir­ty­mi­nen

Tu­le­vai­suu­des­sa kaik­kial­la läs­nä ole­va di­gi­taa­li­suus ja ky­ber­tur­val­li­suus ovat yk­si­löl­le, pal­ve­luil­le ja tuot­teil­le vält­tä­mä­tön omi­nai­suus. Län­si­mais­ten yri­tys­ten mää­rän kas­vu ke­hit­ty­vis­sä ja nouse­vis­sa ta­louk­sis­sa sekä pai­kal­lis­ten di­gi­taa­lis­ten in­no­vaa­tioi­den mer­ki­tyk­sen li­sään­ty­mi­nen.
Eli­san kan­nal­ta olen­nai­set tee­mat: Tie­to­tur­va, toi­min­ta­var­muus ja pal­ve­lui­den luo­tet­ta­vuus. Eli­san kan­nal­ta olen­nai­set tee­mat: Pal­ve­lui­den saa­ta­vuus ja toi­mi­tus­ket­jun vas­tuul­li­suus.

Ikääntyvä väestö

Kestävä kehitys

Ikään­ty­vien (yli 65 vuot­ta) osuus väes­tös­tä kas­vaa, ja hei­dän elin­ta­son­sa on kor­keam­pi kuin ai­em­min. Mo­bii­lit ter­veys­pal­ve­lut, etä­mit­tauk­set ja ana­ly­tiik­ka mah­dol­lis­ta­vat ikään­ty­vien ih­mis­ten elä­mi­sen ko­to­na. Luon­non­va­ro­jen ra­jal­li­suus ja il­mas­ton­muu­tos oh­jaa­vat yh­teis­kun­nat älyk­kääm­pään tie­don ja di­gi­taa­li­suu­den hyö­dyn­tä­mi­seen. Pal­ve­lu­ja teh­dään te­hok­kaam­min, vir­tu­aa­li­ses­ti ja etä­työs­ken­nel­len.
Eli­san kan­nal­ta olen­nai­set tee­mat: Pal­ve­lui­den help­po­käyt­töi­syys, saa­ta­vuus ja es­teet­tö­myys. Eli­san kan­nal­ta olen­nai­set tee­mat: Ver­kon ener­gian­ku­lu­tus, lait­tei­den kier­rä­tys, uusiu­tu­van ener­gian käyt­tö ja ym­pä­ris­tö­lain­sää­dän­nön vaa­ti­muk­set.

 

 

Olennaisuudet

Elisalle olennaisten yritysvastuun näkökohtien tunnistamisessa olemme huomioineet toimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme kannalta merkittävimmät taloudelliset-, sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset sekä toimialaan vaikuttavat muut merkittävät trendit sekä soveltaneet GRI G4 -raportointiohjeistusta.

Yritysvastuun näkökohtien priorisoimiseksi teimme vuonna 2015 laajan sidosryhmäkyselyn kaikille tärkeimmille sidosryhmillemme.

Olennaisten näkökohtien uudelleenarviointi tehtiin syksyllä 2016 hyödyntäen myymälöihin tehtyä yritysvastuukyselyä ja vuoden aikana saatuja sidosryhmäpalautteita. Olennaisten näkökohtien merkittävyyttä liiketoiminnoille arvioitiin Elisan yritysvastuun johtoryhmässä. Tulokset on kuvattu alla:

Näistä olennaisimmat näkökohdat ja keskeiset painopistealueet yritysvastuuraportoinnissamme ovat:

  • tietoturva ja yksityisyyden suoja
  • taloudellinen vastuu
  • palveluiden saatavuus, turvallisuus ja esteettömyys
  • vastuullinen työnantaja
  • energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
  • yhteiskunnan toimintavarmuuden turvaaminen
  • vastuullinen asiakasviestintä