Vastuullinen työnantaja

Elisan toimiala muuttuu jatkuvasti. Digitalisoituminen muuttaa liiketoimintaamme, työn sisältöä, tapaa tehdä töitä, johtamista, työvälineitä ja -ympäristöä.

Työllistämme noin 4 300 ammattilaista Suomessa ja kansainvälisesti. Elisan menestyminen perustuu osaavan ja muutoskykyisen henkilöstömme työpanokseen ja hyvinvointiin. Päivittäisjohtaminen, selkeät tavoitteet, modernit työvälineet yhdessä joustavien työnteko mahdollisuuksien kanssa lisäävät työn mielekkyyttä ja tuottavuutta.  

Elisan Ideal Work -konseptiimme kuuluvat fiksut työskentelytavat niin fyysisessä, virtuaalisessa kuin sosiaalisessakin työympäristössä.

Jatkuva oppiminen on meille menestyksen edellytys. Kehitämme prosesseja prosessiomistajien johdolla useissa kehitysryhmissä. Koko henkilöstöllä on osaaminen ja mahdollisuudet osallistua Elisan toiminnan ja prosessien kehittämiseen.

Haluamme kehittyä ja parantaa osaamistamme tekemällä tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten ja tiedeyhteisöjen kanssa. Yhteistyömuotoja ovat tutkimukset, koulutukset, työharjoittelut, opinnäytetyöt, projektit ja yritysvierailut. Yhteistyöoppilaitokset ovat pääsääntöisesti tekniikan ja kaupallisen alan oppilaitoksia sekä yliopistoja ja korkeakouluja.

Esimiestyö

Omasta toiminnasta oppiminen ja kokeilut muuttavat tietämisen osaamiseksi. Tätä meillä tukevat esimiehen valmentava ote ja päivittäisjohtaminen, jatkuvan parantamisen käytännöt, Opimme virheistä ja onnistumisista -analyysit sekä valmentajina toimivat tutorit. Kehitämme jatkuvasti työyhteisömme toimintaa esimerkiksi säännöllisen henkilöstökyselyn tulosten perusteella.

Jokaisella elisalaisella on oikeus hyvään esimiestyöhön. Tarjoamme kaikille esimiehille ja muissa vaikuttamisrooleissa oleville henkilöille opiskeltaviksi valmentavan johtamisen taitoja.

Johtamisen keskeiset osat ovat päivittäisjohtaminen ja kaksikertaa vuodessa esimiehen ja työntekijän välillä. Elisan päivittäisjohtamisen malli antaa parhaista käytännöistä kootun työkalupakin arjen esimiestyöhön. Esimiehiä koulutetaan esimiesperehdytyksessä, vapaaehtoisissa lisäkoulutuksissa sekä kattavissa päivittäisjohtamisohjelmissa. Tavoite ja kehityskeskustelut tukevat strategian jalkautumista käytäntöön. Yhdessä asetetut tavoitteet ja onnistumisen arviointi auttavat henkilökohtaisten kehittymissuunnitelmien laadinnassa.

Työhyvinvointi

Henkilöstöllämme ja alihankkijoillamme on oikeus tehdä työtä terveellisessä ja tur­vallisessa työympäristössä sekä velvollisuus osaltaan kantaa vastuunsa työyhteisöstämme. Päivittäisjohtaminen on avaintekijä työhyvinvoinnin sekä työterveyden ja -turvallisuuden edistämisessä.

Meillä on nollatoleranssi työpaikkakiusaamiselle ja -syrjinnälle. Seuraamme säännöllisesti  tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista ja suoriutumistamme yhdenvertaisuustavoitteiden toteutumisessa. Mittaamme työtyytyväisyyskyselyn ohella syrjimättömyyden toteutumista vuosittaisella yhdenvertaisuus ja tasa-arvokyselyllä. Jokaisella elisalaisella kumppanit mukaan lukien on velvollisuus ilmoittaa havaituista epäkohdista esimiehelle tai muiden epäkohtailmoitusmenettelyn mukaisten kanavien kautta. Saadut ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti epäkohtailmoitusmallin mukaisesti asianosaisten tahojen kanssa.

Henkilöstöosasto vastaa työhyvinvointi ja työturvallisuustoiminnan kehittämisestä. Toimintaa tukevat toimitilapalvelut ja IT-osasto, jotka vastaavat fyysisten työolosuhteiden käytännön parannuksista. Työympäristötoimikunta koordinoi työsuojeluorganisaation toimintaa.

Työterveyshuoltomme palvelusisältö Suomessa ylittää huomattavasti suomalaisen lakisääteisen tason. Se on osa työkykyjohtamisen toimintamallia, tukien  Elisan henkilöstöstrategian ja liiketoiminnan tavoitteita. Systemaattinen, oikein ajoitettu ja kohdennettu yhteistoiminta terveysjohtamisen eri osa-alueilla varmistaa työkyvyn kaiken ikää ja samalla kasvattaa henkilöstön työmarkkina-arvoa.

Teemme myös yhteistyötä toimialan muiden toimijoiden ja kumppaneiden kanssa parantaaksemme omaa sekä toimialan yhteistä työturvallisuutta.

Varhainen välittäminen on olennainen osa Elisan päivittäisjohtamista. Tarjoamme oman hyvinvoinnista huolehtimisen tueksi työhyvinvointia tukevia palveluita Suomessa, kuten liikunta- ja harrastustoimintaa. Meillä on Suomessa alueellisesti organisoidut liikunta- ja kulttuurikerhot, jotka toimivat aktiivisesti.

Toimimme vastuullisesti myös henkilöstöön vaikuttavissa liiketoiminnan muutostilanteissa. Pidämme tärkeänä, että henkilöstö on aktiivisesti mukana vaikuttamassa muutoksen sisältöön. Muutoksen suunnitteluprosessi on aina osana, kun liiketoiminnassa tehdään sellaisia yhteistoimintaneuvottelua edellyttäviä muutoksia, joilla on vaikutuksia henkilöstön määrään, tehtäväkuviin tai muihin työn sisällön kannalta keskeisiin asioihin. Toimintamalli ylittää selkeästi suomalaisen yhteistoimintalain vaatimukset. Jos henkilöstöä jää sijoittumatta uusiutuvaan organisaatioon, huolehdimme yhdessä kumppaneidemme kanssa mahdollisimman hyvin uusista koulutus- tai työnsaantimahdollisuuksista.

Lue lisää: