Tietoturva ja yksityisyyden suoja

Liiketoimintamme perustuu asiakkaiden luottamukseen, palveluiden toimivuuteen ja tietojen turvallisuuteen.

Panostamme palveluidemme toimivuuteen, tietojen luottamuksellisuuteen ja häiriötilainteiden ennakointiin. Teemme tiivistä yhteistyötä energiayhtiöiden ja viranomaisten kanssa esimerkiksi myrskyjen aiheuttamien häiriöiden ja tietoturvaongelmien hallinnassa.

Kehitämme myös jatkuvasti palveluitamme ja toimintaamme, jotta pystymme vastaamaan erilaisiin kyberuhkiin, jotka kohdistuvat itseemme, asiakkaisiimme ja yhteiskuntaan.

Huolehdimme Suomessa, Virossa ja kansainvälisille markkinoille tuottamiemme palveluiden tietoturvasta. Suomalaiseen markkinaan tuottamiemme palveluiden tiedot, palvelimet ja konesalit ovat Suomessa. 

Yksityisyyden suoja

Viestinnän luottamuksellisuuden varmistaminen ja henkilöiden yksityisyyden suojaaminen ovat meille keskeisiätekijöitä. Yksityisyyden suojan piiriin kuuluvat mm. viestien sisältö, tieto viestinnän osapuolista, sekä henkilötiedot.

Keräämme, käytämme ja tallennamme tietoja mm. palveluiden toteuttamiseksi ja markkinoimiseksi, sopimusten toteuttamiseksi sekä viranomaistarpeisiin.

Kattavaa yksityisyyden suojaa koskevaa ohjeistusta noudattavat kaikki elisalaiset ja kumppanimme. Koulutamme säännöllisesti mm. asiakas- ja viestinnän tunnistamistietoja käsitteleviä henkiöitä tietojen lain ja ohjeidemme mukaisesta käsittelystä. Lähtökohtanamme on, että tietojen katselu on samalla niiden käsittelyä.

Ohjeistuksen ja koulutuksen lisäksi valvomme yksityisyyden suojan toteutumista ja seuraamme tietojen käsittelyä analysoimalla eri järjestelmien tuottamia lokitietoja.

Olemme valinneet kumppaneiksemme johtavia koti- ja ulkomaisia toimijoita. Olemme tehneet kumppaniemme kanssa kattavat turvallisuussopimukset, joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on varmistaa yksityisyyden suoja ja mm. henkilötietojen lakien ja Elisan vaatimusten mukainen käsittely.

Turvallisuussopimuksen lisäksi solmimme toimittajiemme kanssa EU-säännösten vaatimat ns. DTA-sopimukset jos tietoja käsitellään muualla kun EU-,  ETA- tai EU:n tietoturvallisiksi toteamissa maissa.

Luovutamme toimivaltaisille viranomaisille tietoja laeissa määriteltyjen ehtojen ja päätösten mukaisesti.

Yhteistyötä ja palveluita kyberturvallisuuden eteen

Kyberriskit yhdistävät tietojärjestelmiin ja fyysiseen maailmaan vaikuttavat tapahtumat uudentyyppisiksi uhiksi kansalaisten, yritysten ja yhteiskunnan toiminnalle.

Varautuminen ja ennakointi ovat keskeisiä tekijöitä kyberuhkien hallinnassa. Kansallisen kriittisen infrastruktuurin tuottajana suunnittelemme palvelumme ja toteutamme järjestelmämme myös jatkuvuus- ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Teemme yhteistyötä viranomaisten, muiden yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa varautumisessa ja kyberturvallisuuden kehittämisessä.

Valvomme järjestelmiemme toimintaa ympärivuorokautisesti, jotta voimme havaita ja hallita poikkeavia tapahtumia, kuten palvelunestohyökkäyksiä. Poikkeustilanteissa pyrimme tiedottamaan mahdollisimman tehokkaasti asiakkaille ja viranomaisille. . Tunnistamme havaitsemiemme tai muualta saamiemme tietojen perusteella haittaliikennettä lähettävät liittymät, informoimme asiakkaitamme koneiden saamista haittaohjelmatartunnoista ja kehotamme heitä puhdistamaan laitteensa

Henkilöiden luotettava tunnistaminen on keskeisessä osassa valtaosassa digitaalisia palveluita. Olemme tuoneet omiin palveluihimme vahvempaa tunnistamista ja kehittäneet vahvan tunnistamisen ratkaisuja, kuten mobiillivarmenteen yhteistyössä muiden suomalaisten operaattoreiden kanssa.

Tuotamme asiakkaillemme palveluita, joilla he pystyvät varautumaan poikkeustilanteisiin sekä hallitsemaan omaan toimintaansa kohdistuvia kyberriskejä ja tilanteita. Keskeisiä palveluita ovat mm. virussuojaus ja palomuuripalvelut, varmennetut yhteydet, varmentavat palvelin-, tallennus- ja konesalipalvelut, suodatuspalvelut, palvelunestohyökkäysten torjunta sekä järjestelmien tilaa kuvaavat ja johtamista tukevat tilannekuvajärjestelmät.

Elisan häiriökartta http://elisa.fi/kartat/

Mobiiliverkon käyttö on turvallista

Tehtävämme osana suomalaista yhteiskuntaa on varmistaa kattavat ja luotettavat matkaviestin- ja tietoliikenneyhteydet. Mobiiliverkko mahdollistaa sen, että kaikki voivat hyödyntää yhteyksiä. Tämä on myös turvallisuuskysymys, sillä esimerkiksi suuri osa hätäpuheluista soitetaan matkapuhelimella.

Teemme myös tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa sähkömagneettisten kenttien tiimoilta ja panostamme tukiasemien sijoittamisen huolelliseen suunnitteluun.

Tukiasemien ja matkapuhelinten säteily ja siitä mahdollisesti aiheutuvat terveysongelmat ovat herättäneet huolta niin kauan kuin matkapuhelimia on ollut olemassa. Aiheeseen suoraan liittyviä kansainvälisiä tutkimuksia on julkaistu noin tuhat. Yhteenvetona on todettu, ettei terveysvaikutuksia ole havaittu ICNIRP:n ohjearvojen alapuolella.

Suomessa matkaviestinverkkojen turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskus (STUK), jonka päätökset ja määräykset perustuvat tieteellisiin tutkimustuloksiin. Elisa tekee myös tiivistä yhteistyötä alan toimijoiden kanssa sähkömagneettisten kenttien parissa ja toimii asiantuntijajäsenenä EMF (electromagnetic fields) -neuvottelukunnassa.

Luotettavaa tietoa löytyy mm. seuraavista osoitteista:

Suomessa matkaviestinverkkojen turvallisuutta valvoo Säteilyturvakeskuksen (STUK), jonka päätökset ja määräykset perustuvat lukuisiin tieteellisiin tutkimustuloksiin. Elisa noudattaa kaikessa toiminnassaan lakeja ja määräyksiä.

Lisää suomenkielistä tietoa matkaviestinnän terveysvaikutuksista löydät myös osoitteesta www.mobiilijaterveys.fi