Raportointi ja yhteystiedot

Julkaisemme vuosittain varmennetun, GRI:n mukaisen yritysvastuuraportin osana vuosikertomusta.

Vastuuraportti vuodelta 2016 ›

Aikaisemmat vastuuraportit ovat saatavilla osana vuosikertomuksia osoitteessa:

http://corporate.elisa.fi/sijoittajille/julkaisut/vuosikertomukset/

Ennen vuotta 2013 olemme laatineet GRI:n kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisen vastuutoimintaa kuvaavan hakemiston sekä ympäristövastuuraportin vuosina 2012 ja 2011.

Raportoimme hiilijalanjälkemme vuosittain CDP-kyselyssä


Yhteystiedot

Yritysvastuujohtaja Minna Kröger, puh. 050 572 7620, etunimi.sukunimi@elisa.fi