Palkka- ja palkkioselvitys

A. Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Elisa Oyj:n yhtiökokous päättää vuosittain hallituksen jäsenten palkitsemisesta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan valmisteleman ehdotuksen perusteella. 

Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista sekä pitkän aikavälin kannustinjärjestelmistä. Hallitus päättää myös toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä. Lisäksi hallitus päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän enimmäisrajat. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunta valmistelee edellä mainitut asiat, tarvittaessa riippumattomien ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella, hallituksen päätettäväksi. Toimitusjohtaja päättää johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitteet.

Elisan yhtiökokous on valtuuttanut 31.3.2016 hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä valtuuttanut 6.4.2017 hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Osakeantivaltuutus ja hankintavaltuutus ovat voimassa 30.6.2018 saakka. Hallitus voi käyttää valtuutuksia myös palkitsemiseen.

B. Palkitsemisen keskeiset periaatteet

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio sekä kokouspalkkio hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista. Ensimmäistä ja kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen hankitaan 40 %:lla kuukausipalkkion määrästä hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun Elisan osakkeita, joiden mahdollisesta varainsiirtoverosta yhtiö vastaa. Vuoden 2017 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin hallituksen jäsenille seuraavat palkkiot:

- puheenjohtajan palkkio 9 000 euroa/kk
- varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan palkkio 6 000 euroa/kk
- jäsenen palkkio 5 000 euroa/kk
- kokouspalkkio 500 euroa/kokous/henkilö.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja sitä ennen palkkiolla hankittuja osakkeita koskee neljän vuoden luovutusrajoitus, joka kuitenkin päättyy aikaisemmin, mikäli jäsenen toimikausi yhtiön hallituksessa päättyy.

Hallituksen puheenjohtajalle ei makseta palkkiota osallistumisesta Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokouksiin.  

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen
 
Toimitusjohtaja

Vuosipalkka

Toimitusjohtajalle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Kiinteä rahapalkka on 515 700,00 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut ovat 12 300,00 euroa vuodessa. Toimitusjohtajan kokonaispalkitsemiseen kuuluu myös lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät.

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Toimitusjohtajalle maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu yhtiön hallituksen asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin. Tämän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tavoitekausi on puoli vuotta ja palkkio maksetaan puolivuosittain.

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannuste koostuu osakepalkkiojärjestelmistä. Kulloinkin voimassa olevan osakepalkkiojärjestelmän keskeiset tavoitteet on kuvattu kappaleessa Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät. Palkkioiden enimmäisrajat on kuvattu Taulukossa 1.  

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Johtajasopimuksensa mukaisesti toimitusjohtajan toimisuhde päättyy hänen täyttäessään 60 vuotta. Toimitusjohtajalla on maksuperusteinen lisäeläke. Eläkejärjestelyyn sisältyy vapaakirjaoikeus.

Toimitusjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja toimitusjohtajan puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada Elisalta 24 kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus, josta vähennetään sopimuksen irtisanomisajan palkka.

Muu Elisan johtoryhmä

Vuosipalkka

Johtoryhmälle maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän rahapalkan ja verotettavat luontoisedut. Lisäksi johtoryhmän jäsenet kuuluvat lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piiriin. Johtoryhmän jäsenien kiinteä rahapalkka on yhteensä 1 743 900,00 euroa vuodessa. Lisäksi maksetaan lomaraha. Verotettavat luontoisedut ovat yhteensä 44 100,00 euroa vuodessa (luvut eivät sisällä toimitusjohtajan palkkaa ja verotettavia luontoisetuja).

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmät

Elisan johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustimena maksetaan tulospalkkiota, joka perustuu Elisan ja sen yksiköiden tuloskorteissa olevien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteumiin. Tavoitekausi on puoli vuotta ja tulospalkkio maksetaan puolivuosittain. 

Elisan johtoryhmä kuuluu yhtiön pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän eli osakepalkkiojärjestelmän piiriin (ks. Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät). Palkkioiden enimmäisrajat ovat Taulukossa 1. 

Eläkkeet ja toimisuhteen päättymiseen liittyviä ehtoja

Ennen vuotta 2013 Elisan johtoryhmässä aloittaneiden jäsenten johtajasopimus päättyy johtajan täytettyä 62 vuotta. Heille on tehty eläkevakuutusyhtiön kanssa maksuperusteinen ryhmälisäeläkejärjestely, johon sisältyy vapaakirjaoikeus. Oikeus eläkkeen nostamiseen alkaa 62-vuotiaana.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteen irtisanomisaika on Elisan puolelta kuusi kuukautta ja johtoryhmän jäsenen puolelta kolme kuukautta. Jos toimisuhde päättyy Elisasta johtuvasta syystä, johtoryhmän jäsenellä on oikeus saada Elisalta yhdeksän kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaa summaa.

Taulukko 1. Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien palkkioiden enimmäisrajat

 

  Lyhyen
aikavälin kannustin-järjestelmä
Pitkän aikavälin kannustin-järjestelmät          
  Tulos-
palkkio-
järjestelmä
2015 ja
2016, %*

Sitouttava osake-
palkkio-järjestelmä 2011, osakkeita, kpl

Ansaintajaksot 13.12.2016 - 13.12.2017 ja 13.12.2016 - 13.12.2018

Osake-palkkio-järjestelmä 2011,
osakkeita, kpl (maksimi)

Ansaintajakso 2014-2016

Osake-palkkio-järjestelmä 2014,
osakkeita, kpl (maksimi)

Ansaintajakso 2015-2017

Osake-palkkio-järjestelmä 2014, osakkeita kpl (maksimi)

Ansaintajakso 2016-2018

Osake-palkkio-järjestelmä 2014,
osakkeita, kpl (maksimi)

Ansaintajakso 2017-2019
 
Toimitus-johtaja 90% 5 000 ja 5 000 83 000 55 000 42 000 45 000  
Muu johtoryhmä

73,2%**

- 268 000 160 000 125 000 132 000  

 

* Enimmäisrajat on esitetty prosentteina kiinteästä tavoitekauden kausiansioista.
** Muu johtoryhmä, keskimäärin.

Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmät

Osakepalkkiojärjestelmä 2017

Elisa Oyj:n hallitus päätti 14.12.2017 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 200 henkilöä mukaan lukien johtoryhmän jäsenet.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018—2020, 2019—2021 ja 2020—2022. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018—2020 perustuu Elisa-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen kehittymiseen ja liiketoimintojen must-win-tavoitteisiin.

Ansaintajaksolta 2018—2020 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 550 000 Elisa Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2018—2020 maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella hänelle maksetuista nettomääräisistä osakkeista, kunnes toimitusjohtajan osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa ja vastaavasti johtoryhmän jäsenen osakeomistus yhtiössä yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2014

Elisan hallitus päätti 11.12.2014 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu enintään 200 henkilöä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on kolme kolmen vuoden ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2015–2017, 2016–2018 ja 2017–2019. Elisan hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015–2017 sekä ansaintajaksolta 2016–2018 perustuvat osakekohtaiseen tulokseen (EPS), uusien liiketoimintojen liikevaihtoon ja muihin keskeisiin tavoitteisiin.

Ansaintajaksolta 2015–2017 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 700 000 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2015–2017 maksetaan vuonna 2018 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2016–2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 480 000 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2016–2018 maksetaan vuonna 2019 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Ansaintajaksolta 2017–2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 495 664 Elisan osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Mahdollinen palkkio ansaintajaksoilta 2017–2019 maksetaan vuonna 2020 osittain osakkeina ja osittain rahana.

Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhteen päättymisilmoitus tulee ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Osakepalkkiojärjestelmä 2011

Elisan hallitus päätti 19.12.2011 Elisa-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä.

Suoritusperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2012−2014, 2013−2015 ja 2014−2016. Palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 3,3 miljoonan Elisan osakkeen arvoa. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ensimmäinen ansaintajakso 2012–2014 toteutui osakepalkkioina vuonna 2015 ja toinen ansaintajakso 2013–2015 vuonna 2016.

Ansaintajaksojen 2012–2014, 2013–2015 ja 2014–2016 mahdollinen palkkio perustuu Elisan henkilöasiakas- ja yritysasiakassegmenttien uusien liiketoimintojen liikevaihdon kasvuun ja Elisan osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Toteutuneelta ansaintajaksolta 2012–2014 palkkiot maksettiin osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana helmikuussa 2015 ja ansaintajakson 2013–2015 osalta tammikuussa 2016. Tulevan ansaintajakson mahdollinen toteutus seuraa samaa periaatetta. Rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhteen päättymisilmoitus tulee ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 160 henkilöä, ja palkkiot vastaavat vuosittain enintään noin 1 miljoonan Elisan osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2011

Elisan hallitus päätti 19.12.2011 sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä, joka käsittää vuodet 2012–2018. Mahdollinen palkkio perustuu toimisuhteen voimassaoloon. Tämän järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 0,5 miljoonan Elisan osakkeen arvoa, mukaan lukien rahana maksettava osuus.

Elisan hallitus päätti 11.12.2014 ottaa käyttöön kyseisen sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän vuoden ja kahden vuoden ajanjaksoilla. Ensimmäinen sitouttamisajan osakepalkkio maksettiin marraskuussa 2015 ja toisen jakson osakepalkkio marraskuussa 2016.

Elisan hallitus päätti 16.12.2016 uusista ansaintajaksoista sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään. Järjestelmän puitteissa myönnettävien palkkioiden sitouttamisaika käsittää vuoden ja kahden vuoden ajanjaksoja. Ensimmäinen sitouttamisajan osakepalkkio maksettiin joulukuussa 2017.

C. PALKITSEMISRAPORTTI

Hallitus

Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot, hankittujen osakkeiden lukumäärä sekä hallituksen ja valiokuntien kokouspalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 2. Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2016

  Asema hallituksessa Kiinteät kk-palkkiot, yhteensä, euroa* Hallitus-kokousten palkkiot, euroa*** Valiokunta-kokousten palkkiot, euroa*** Palkkiot yhteensä, euroa

Kiinteillä kk-palkkioilla hankitut Elisan osakkeet, kpl*

Hallituksen osakeomistukset 31.12.2016, kpl**
Raimo Lind Puheenjohtaja

108 000

7 500

1500

117 000

1 311 14 493
Mika Vehviläinen Varapuheenjohtaja

72 000

7 000

1500

80 500

874 4 578
Clarisse Berggårdh Jäsen

45 000

6 500

2 500

54 000

552 572
Petteri Koponen Jäsen

60 000

7 500

1500

69 000

727 2 181
Leena Niemistö Jäsen

60 000

7 500 1 500

69 000

727

8 020

Seija Turunen Jäsen,
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja

72 000

7 500

3 000

82 500

874 2 404
Jaakko Uotila Jäsen

60 000

7 500

3 000

70 500

727 3 508
Yhteensä  

447 000

51 000

14 500

542 500

5 792

35 756

* Kuukausipalkkioilla (60 prosentin laskennallisella ennakonpidätyksellä vähennettynä) on hankittu vuosineljänneksittäin Elisan osakkeita.
** Osakeomistukset 31.12.2016 sisältävät myös hallituksen jäsenten lähipiirin omistamat osakkeet. Elisan nykyisen hallituksen jäsenille 30.12.2016 hankittujen osakkeiden kauppa kirjautui jäsenten arvo-osuustileille vasta 3.1.2017, joten nämä osakemäärät eivät sisälly taulukossa mainittuihin osakemääriin. Tiedot hallituksen jäsenten Elisan osakeomistusten muutoksista löytyvät yhtiön Johtohenkilöiden liiketoimet -pörssitiedotteista.
*** Perustuen kokousmääriin.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Taulukko 3: Vuonna 2016 toimitusjohtajalle ja yhtiön muulle johtoryhmälle maksetut palkat ja taloudelliset etuudet


 

  Rahapalkat,
euroa
Verotettavat luontoisedut, euroa Tulos-palkkiot, euroa Osake-palkkion
kokonaisarvo, euroa
Yhteensä,
euroa
Osakepalkkiosta osakkeina suoritettu osuus, kpl
Toimitus-johtaja 546 781,94

9 132,16

351 260,80

947 863,27 *

1 855 038,17

13 573

Muut johtoryhmän jäsenet

1 694 420,00

58 377,06

699 219,34

2 667 400,29 **

5 119 416,69

37 838

Yhteensä

2 241 201,94

67 509,22

1 050 480,14

3 615 263,56

6 974 454,86

51 411

* Luovutuspäivämäärien 29.1.2016 ja 7.11.2016 osakekurssien mukaan
** Luovutuspäivänmäärän 29.1.2016 osakekurssin mukaan

Vastuuta toimitusjohtajan eläkkeeseen ikävuosille 60 ja 61 kartutettiin 214 884 euron varauksella taseeseen. Toimitusjohtajan lisäeläkejärjestelyyn, ikävuodesta 62 lukien, maksettiin 156 700,39 euroa. Muiden johtoryhmän jäsenten osalta lisäeläkkeiden vuosimaksu oli 130 623,93 euroa.